Wyniki plonowania kukurydzy na ziarno w badaniach PDOiR – rozpoznawczych COBORU/PZPK w 2011 roku

Wyniki plonowania kukurydzy na ziarno w badaniach PDOiR – rozpoznawczych COBORU/PZPK w 2011 roku

Caussade Semences corocznie zgłasza odmiany kukurydzy do oficjalnych badań wstępnych i rozpoznawczych COBORU/PZPK w Polsce. Pierwsze odmiany kukurydzy (Tekni CS, Harvi CS, Asteri CS, Korneli CS) zostały poddane ocenie już w 2006 roku. Od tego czasu w różnych lokalizacjach w kraju zostało poddanych ocenie plonowania na ziarno i kiszonkę blisko 40  odmian o zróżnicowanym FAO i przeznaczeniu.

W 2011 roku, podobnie jak w latach poprzednich, wybrane odmiany kukurydzy hodowli Causade Semences były oceniane w 8 ośrodkach badawczych COBORU w Polsce. W grupie odmian średnio wczesnych, wyróżniły się dwie nasze odmiany: Backari CS i Borelli CS osiągając ponad 140 dt/ha.  Dzięki ogromnemu potencjałowi plonowania, odmiany te osiągnęły aż 105,6 % oraz 106,8 % wzorca. Kolejny raz swoją najwyższą wartość potwierdziła także odmiana Luigi CS uzyskując ponad 100 % wzorca (w 2010 roku – 107,2 % wzorca). Cechą charakterystyczną ziarna odmiany Luigi CS jest efekt „dry down” oznaczający szybkie i łatwe oddawanie wody z ziarna. Luigi CS w badaniach rozpoznawczych osiągnęła jedną z najniższych wilgotności ziarna czego potwierdzeniem jest osiągnięty wynik  na poziomie 24,5 % w momencie zbioru. Cenną zaletą odmiany Luigi jest rekomendacja do uprawy na wszystkich typach gleb w tym na glebach mozaikowych.

W grupie odmian średnio późnych na 38 testowanych odmian drugie miejsce pod względem wysokości  plonu zajęła odmiana Castelli CS uzyskując 143,2 dt/ha co dało wynik ponad 108 % wzorca. Jest to drugi rok badań tej odmiany i kolejny z tak wysokim wynikiem (w 2010 roku – 108,6 dt/ha co dało 105,8 % wzorca). Wynik zbliżony do wzorca osiągnęła także odmiana Stivi CS.

Wyniki plonowania kukurydzy na ziarno w doświadczeniach łanowych w KR Kietrz

Oprócz doświadczeń ścisłych Caussade Nasiona przy współpracy z gospodarstwami rolnymi prowadzi sieć doświadczeń łanowych na polach produkcyjnych. W Polsce południowo-zachodniej w Kombinacie Rolnym Kietrz było ocenianych 6 naszych odmian o zróżnicowanym FAO – Backari CS, Luigi CS, Castelli CS, Franki CS, Borelli CS i Herkuli CS. Spośród 14 firm hodowlanych, zarówno krajowych jak i zagranicznych, Caussade Semences wyróżniła się najwyższym poziomem plonowania biorąc pod uwagę średnią z wszystkich odmian. Spośród wszystkich ocenianych odmian (łącznie 114), pierwsze miejsce pod względem plonowania na ziarno zajęła odmiana Castelli CS osiągając wynik 142,6 dt ziarna z ha przy 14 % wilgotności. W pierwszej dwudziestce odmian z najwyższymi wynikami znalazły się także Backari CS, Herkuli CS oraz Borelli CS

Wyniki plonowania kukurydzy na ziarno w doświadczeniach łanowych w Inwestrol IZ Żórawina

W gospodarstwie rolnym „Inwestrol IZ” w Żórawinie na Dolnym Śląsku w zostało założone doświadczenie polowe gdzie oceniano poziom plonowania wybranych odmian hodowli Caussade Semences. Na 29 ocenianych odmian pochodzących z różnych hodowli, odmiana Castelli CS zajęła drugie miejsce pod względem wielkości plonowania z wynikiem 131 dt/ha przy 14 % wilgotności. Na tle innych odmian wysoko plonowały również Borelli CS, Luigi CS, Fulbi CS i Franki CS.

Wyniki plonowania ze stacji hodowlanych Caussade Nasiona w Polsce

Oprócz badań zlecanych jednostkom COBORU/PZPK dodatkowo Caussade Nasiona każdego roku zakłada własne stacje hodowlano-testowe w Polsce.  W 2011 roku dwie stacje „Strip Station”  znajdowały się w Wielkopolsce oraz woj. Zachodniopomorskim, natomiast stacja „Breeding Station” na Dolnym Śląsku. W każdej stacji opiniowanych było kilkadziesiąt odmian naszej hodowli. Ze względu na ścisły charakter doświadczeń, posłużono się metodą losowanych bloków a każda odmiana oceniana była w 4 powtórzeniach. Analiza statystyczna plonowania poszczególnych odmian w 2011 roku wskazuje na wysoką powtarzalność wyników co świadczy o wysokim poziomie zakładanych doświadczeń. We wszystkich lokalizacjach w dużym stopniu powtórzyły się wyniki uzyskane zarówno w doświadczeniach COBORU/PZPK jak i wyniki z doświadczeń łanowych w gospodarstwach prywatnych. Wśród najwyżej plonujących odmian były Castelli CS, Luigi CS, Borelli CS jak również nowości (spodziewany rok rejestracji 2012) odmianowe takie jak Backari CS, Laperi CS, Pomeri CS oraz odmiany będące jeszcze pod nazwami kodowymi.