71 321 94 02 info@caussade.pl

Wykorzystanie systemu DUO CS w produkcji jakościowych kiszonek z kukurydzy

Wybór optymalnej odmiany na kiszonkę nie jest łatwym zadaniem. Od naszej decyzji zależy dobrostan zwierząt, zdrowotność bydła, a w efekcie końcowym wydajność mleka. Przy wyborze odmiany ma kiszonkę z reguły bierzemy pod uwagę dwa rodzaje parametrów. Zwykle decydujące są parametry ilościowe. Najważniejsze z nich to plon suchej i świeżej masy. Jednak nie mniej ważne są cechy jakościowe danej odmiany. W przypadku bydła opasowego są nieco mniej ważne, ale już w przypadku bydła mlecznego mają kluczowe znaczenie. Należą tutaj: ilość energii pochodzącej głównie z ziarna oraz strawność włókien.

Mówiąc o energii mamy na myśli energię uwalnianą z ziarna podczas rozkładu w przewodzie pokarmowym. Aż 70-75% energii pochodzi właśnie z kolb, a w zasadzie z ziarna. W ostatnich latach coraz częściej zwraca się uwagę również na typ ziarna. Dzieje się tak ponieważ zupełnie inaczej trawione jest ziarno typu „dent”, a zupełnie inaczej typ „flint”. Wynika to ze specyficznej budowy ziarniaków obu typów odmian.

W przypadku ziarna z odmian typu dent dominuje skrobia mączysta, która jest łatwo dostępna dla mikroflory w żwaczu. Jest przez to stosunkowo szybko rozkładana i uwalniana. Prowadzone badania w stacjach badawczych Caussade wskazują, że już po kilku godzinach rozkładane jest do 90% skrobi typu dent. Niesie to ze sobą określone konsekwencje. Nadmiar skrobi powoduje jej szybką fermentację mikrobiologiczną do lotnych kwasów tłuszczowych. To z kolei wpływa na spadek pH w żwaczu i wzrost bakterii produkujących kwas mlekowy, a wymieranie bakterii celulolitycznych, które namnażają się i rozwijają wolniej, w porównaniu do bakterii rozkładających skrobię. Obniżenie pH żwacza już poniżej 5,5 jest zatem bardzo niebezpieczne, ponieważ niesie niebezpieczeństwo uwalniania toksyn z rozkładu mikroorganizmów.

Drugi rodzaj skrobi określanej jako skrobia szklista pochodzi z ziarna odmian typu flint. Bielmo jest bardziej zbite, ma większą gęstość i twardość. Z tego powodu jest znacznie dłużej trawione w żwaczu. Część niestrawionej skrobi przechodzi do jelita cienkiego i tam jest trawiona. Skrobia szklista to zatem tzw. skrobia by-pass, wykorzystana nie tylko w żołądku, ale również w jelitach. Porównując zatem dwa typy skrobi widać wyraźnie, że rozkład skrobi z ziarniaków kukurydzy typu dent w żwaczu jest dużo szybszy niż z ziarniaków kukurydzy typu flint. Mamy więc tzw. „wolną” skrobię pochodzącą z ziarniaków typu flint i tzw. „szybką” z odmian typu dent. Znając genotyp kukurydzy – flint lub dent, możemy określić miejsce trawienia skrobi i optymalizować proces trawienia w przewodzie pokarmowym, jednocześnie ograniczając zakłócenia fermentacji mikrobiologicznej na poziomie żwacza.

Wiele badań naukowych wskazuje zatem na celowość łączenia „szybkiej skrobi” z „wolną skrobią” dla lepszej strawności, lepszego wykorzystania składników, większych uzysków mleka oraz minimalizacji kwasicy. Porównując ziarno typu dent i flint, należy stwierdzić że każdy typ ma swoje wady i zalety. Optymalnym rozwiązaniem jest połączenie odmian flint i dent wysiewanych współrzędnie, przez co uzyskujemy kiszonkę łączącą zalety obu typów odmian. System ten opracowany w hodowli Caussade Semences nosi nazwę DUO CS i po doskonałych wynikach uzyskanych wspólnie z Instytutem Zootechniki, wdrażany jest w najlepszych gospodarstwach mlecznych w Polsce. DUO CS to zatem coś więcej niż kiszonka z kukurydzy, to doskonale zbilansowana karma energetyczna dla krów.

DUO CS jest więc celowym połączeniem dwóch mieszańców kukurydzy o zbliżonej wczesności. Dobór odmian zakłada połączenie uzupełniających się wzajemnie typów skrobi, w celu produkcji najwyższej jakości kiszonki i jej maksymalnym wykorzystaniu. Dzięki DUO CS uzyskujemy stałe, a co najważniejsze, równomierne uwalnianie energii ze skrobi w przewodzie pokarmowym przeżuwaczy. DUO CS polepsza wykorzystanie skrobi dzięki połączeniu  dwóch jej rodzajów. Wyniki badań prowadzonych w gospodarstwach mleczarskich wskazują na przyrost mleczności średnio o 1,4 litra mleka od krowy dziennie już po dwóch-trzech miesiącach stasowania kiszonki DUO. Wzrost mleczności nie odbywa się przy tym kosztem zdrowotności krów lecz powodowany jest wyłącznie wykorzystaniem całej dostępnej energii, redukcją kwasicy i utrzymywaniem właściwego pH żwacza. Przekłada się to z kolei na wymierne korzyści finansowe.

Nie wystarczy jednak połączyć dowolne odmiany kukurydzy w typach flint i dent. Wybrane odmiany w systemie  DUO CS są dobrane przede wszystkim ze względu na ich komplementarność odżywczą i pokarmową potwierdzoną wieloletnimi badaniami.  Dodatkowo dobrane są także pod względem cech agronomicznych. Te cechy to zbliżona wczesność, wysokość roślin, wigor początkowy, tempo nabierania suchej masy czy strawność włókien. Ten celowy dobór dwóch odmian ma na celu minimalizację konkurencji między odmianami, a także  ograniczenie wpływu niekorzystnych warunków pogodowych.

Technicznie system DUO CS opiera się za współrzędnym wysiewie dwóch odmian na jednym polu. W jednym pakiecie mamy więc dwa rodzaje worków, jedne z odmianą flint i worki z odmianą dent. W siewniku zasypujemy po dwie sekcje jedną odmianą, a kolejne dwie drugą odmianą. Mamy więc układ A BB AA B.

W Polsce po serii testów polowych i doświadczeń na stadach krów mlecznych, wybrane zostały dwie wyróżniające się kombinacje odmian o odmiennym FAO:

FAO 260-270 – HERKULI CSNAOMI CS

FAO 270 – POESI CS + NAOMI CS

Kombinacja HERKULI CS + NAOMI CS
Kombinacja POESI CS + NAOMI CS

HERKULI CS to odmiana o uznanej pozycji wśród gospodarstw hodowlanych. Jest wzorem wyznaczającym standardy ilościowe i jakościowe dla innych odmian używanych do produkcji kiszonek. Odmiana wszechstronnie użytkowa, przeznaczona przede wszystkim do produkcji kiszonki dla bydła, biomasy dla biogazowni, ale również ziarna. Ceniona za rekordowe i stabilne w latach plony suchej masy oraz wysoką koncentrację energii i strawność kiszonki. Polecana jest do uprawy na wszystkich kompleksach glebowych. Odmiana NAOMI CS jest uzupełnieniem odmiany HERKULI CS. Tworzy nieco mniejsza masę zieloną ale dzięki wysokiej strawności i zawartości skrobi, uzyskiwana jest bardzo dobra wartość żywieniowa kiszonki. Obie odmiany polecane są do uprawy na wszystkich kompleksach glebowych. 
Bardzo podobną kombinacją jest połączenie odmian POESI CS z NAOMI CS. Pierwsza to typowa odmiana kiszonkowa, o mocnej budowie, tworząca dużą masę zieloną z wysoką strawnością, natomiast NAOMI CS doskonale uzupełnia kombinację zawartością skrobi, uzyskując wysoką wartość żywieniową kiszonki. Odmiany komplementarne, które uzupełniają się całkowicie w produkcji jakościowej kiszonki. 
 


 


 

Sprawdź nasze najlepsze odmiany Skontaktuj się z przedstawicielem