71 321 94 02 info@caussade.pl

Mieszanki międzyplonowe – Twoje pole na to zasługuje!

 

Intensywna produkcja roślina,  monokultura, zakwaszanie gleb i brak nawożenia organicznego sprzyjają silnej degradacji fizycznej, chemicznej i biologicznej gleb uprawnych, co wpływa niekorzystnie na  wydajność i stabilizację plonów z hektara. Nasilenie niekorzystnych procesów w glebie na wskutek zmniejszeniu: wartości węgla organicznego w glebie,  różnorodności biologicznej gleby  oraz skażenie gleby metalami ciężkimi i środkami ochrony roślin lub w wyniku nadmiaru azotanów i fosforanów nie jest  zgodne z dobrą praktyką rolną oraz ogólnych założeń programów rolnośrodowiskowych. Jedna z metod uprawy konserwującej z zastosowaniem roślin ochronnych może przyczynić się do lepszej ochrony gleby i zachowania jej zasobów a tym samym do zwiększenia żyzności gleb. Wprowadzanie do płodozmianu  różnorodnych roślin o zróżnicowanym systemie korzeniowym to skuteczniejszy sposób na  przywrócenie równowagi ryzosfery (strefy korzeniowej) dla roślin następczych. Sprzyja to powstaniu grzybów mikoryzowych (endomikoryz), które tworzą mutualistyczną (współzależną) symbiozę z roślinami i korzystnie oddziaływają, zwiększając produkcyjność  i wigor roślin oraz zwiększają odporność na stresy abiotyczne i biotyczne. Po utworzeniu mikoryzy, jej własności są silnie kontrolowane przez genotyp rośliny gospodarza i zmienne środowisko odziaływujące na rośliny bezpośrednio i pośrednio na grzyby przez roślinę.

Bioróżnorodność roślin wprowadzanych do płodozmianu ma inne istotne korzyści: zacienianie gleby, tłumienie chwastów, rozkład fosforu organicznego, redukcja nicieni, ochrona przeciwerozyjna, ułatwia przesiąkanie wody z warstwy podornej gleby, dobre spulchnianie  zagęszczonej gleby,  wiązanie azotu z powietrza, sprzyjają antybiozie (sprzyjają powstawaniu Bacillus subtilies które zwalczają: Streptomyces scabies sprawcy parcha ziemniaka oraz Rhizoctonia solani, sprawca rizoktoniozy ziemniaka. Gatunkami roślin które mają korzystne rezultaty opisane powyżej są:

– facelia (Phacelia) toleruje słabe stanowiska w tym suche i kwaśne gleby, popularna jako międzyplon, głęboko się korzeni, dostępna w mieszankach: Lego20, Structur20, OptiCorn10, Vital20, Duo.

–  gorczyca biała (Sinapis alba) szybko rośnie, toleruję suszę i nadaję się do późnego siewu, dostępna w mieszankach: OptiCorn10, Eco10,

– olejarka abisyńska (Guizotia abyssinica) niewymagająca roślina kiełkująca w suchej glebie, wspomaga mikoryzę, dostępna w mieszankach: Lego20, Eco10, Vital20.

– owies szorstki (Anena strigosa) roślina fitosanitarna, dostępny w mieszankach: Pom20, Lego20, Structur20, Vital20, Duo.

– koniczyna aleksandryjska (Anena strigosa)  głęboko się korzeni, wiąże azot atmosferyczny, pożytek dla pszczół, dostępna w mieszańce: Lego20.

– rzodkiew oleista (Raphanus sativus) wysoka zdolność przystosowywania się do warunków siedliskowych, głęboko korzeniąca się, bardzo dobra ochrona przeciwerozyjna , dostępna w mieszankach: Pom20, Eco10

– rzodkiew japońska (Raphanus sativus var. longipinnatus) bardzo dobrze spulchnia zagęszczoną glebę, tłumi chwasty, szczeliny w glebie powstałe po wymarznięciu rzodkwi są idealną ryzosferą dla rośliny następczej, dostępna w mieszankach: Structur20, OptiCorn10.

– wyka siewna jara (Vicia sativa) sprzyja antybiozie, wiąże azot, głęboko się korzeni, niskie wymagania klimatyczne i glebowe, dostępna w mieszankach: Lego20, Structur20.

– gryka (Fagopyrum esculentum) niskie wymagania stanowiskowe i nawozowe, mieszanka pastewna, jesienny pożytek dla pszczół, rozkłada fosfor związany w związkach nieorganicznych, dostępna w mieszańce Vital20.

– słonecznik zwyczajny (Helianthus annuus) niskie wymagania glebowe, nadaję się jako roślina podporowa dla motylkowych, międzyplon, wspomaga mikoryzę, dostępny w mieszańce Structur20.

Właściwie dobrane gatunki w mieszankach wzajemnie się uzupełniają tworząc odpowiednio dużą biomasę zieloną która wzbogaca glebę w materię organiczną i próchnicę. Norma wysiewu mieszanek zależna jest od składu mieszanki (tabela). Wymienione powyżej mieszanki są rekomendowane jako przedplon pod różne rośliny uprawne : ziemniaki, kukurydza, buraki cukrowe, zboża, rzepak, rośliny motylkowe oraz warzywa korzeniowe.  Wszystkie mieszanki spełniają warunki zazielenia.  

Mieszanka międzyplonowa (% nasion/m2)SkładTermin siewuNorma wysiewu kg/ha (l-ba nasion/m2)Wiązanie i gromadzenie składników mineralnychDziałanie strukturotwórcze na glebęProdukcja biomasy i tworzenie próchnicyRekomendacja jako przedplon pod:
Pom20.couv**45% Owies szorstki 
55% Rzodkiew oleista
pocz. VIII - poł. IX20 kg/ha
(123 nas/m2)

 

**********ziemniaki, kukurydza, warzywa korzeniowe, buraki cukrowe, zboża
Lego20.couv16% Olejarka abisyńska - ramtil
30% Owies szorstki
5% Wyka
31% Facelia
18% Koniczyna aleksandryjska
pocz. VII - poł. VIII18 kg/ha
(189 nas/m2)
**********Kukurydza, warzywa korzeniowe, buraki cukrowe, rzepak, zboża
Structur20.couv48% Facelia
31% Owies szorstki
10% Rzodkiew japońska
6% Słonecznik
5% Wyka kosmata
poł. VII - kon. IX20 kg/ha
(163 nas/m2)
*************zboża, kukurydza
OptiCorn10.couv

49% Facelia
44% Gorczyca*
7% Rzodkiew japońska

pocz. VII - pocz. IX8 kg/ha
(194 nas/m2)
**********kukurydza, zboża
Eco10.couv55% Olejarka abisyńska - ramtil
32% Gorczyca*
13% Rzodkiew oleista*
poł. VII - kon. IX10 kg/ha
(174 nas/m2)
*********kukurydza, warzywa korzeniowe, buraki cukrowe, zboża
Vital20.couv

20% Olejarka abisyńska - ramtil
30% Owies szorstki
13% Gryka
37% Facelia

pocz. VII - kon. VIII20 kg/ha
(201 nas/m2)
**********kukurydza, warzywa korzeniowe, buraki cukrowe, zboża, rzepak, rośliny motylkowe
Duo.couv41% Owies szorstki
59% Facelia
pocz. VII - pocz. IX20 kg/ha
(239 nas/m2)
***********kukurydza, buraki cukrowe, zboża, rzepak

Lego20.couv

Eco10.couv